Cecilie Neumann

Cecilie Neumann
Født1963
BeskjeftigelseForsker

Cecilie Elisabeth Basberg Neumann (født 1963) er en norsk sosiolog og professor ved Institutt for sosialfag ved Oslomet – storbyuniversitetet.

Yrkeskarriere

Neumann var forsker II (seniorforsker) ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fra 2008 til 2013. Hun ble i 2013 ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved den daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (fra 2018 Oslomet – storbyuniversitetet), og fikk i 2019 opprykk til professor.

Neumanns forskningsfelt er levekår, helse, arbeid og sosial ulikhet.

Vitenskapelige publikasjoner

Et utvalg av Neumanns vitenskapelige publikasjoner:

 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2018). Omsorg. Olsen, Bennedichte C. R.; Skotte, Pernille Stornæss; Farstad, Gunhild Regland (Red.). Sosiologi i sosialfagene. 11. s. 185-195. Universitetsforlaget.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2018). Embodied Care Practices and the Realization of the Best Interests of the Child in Residential Institutions for Young Children. Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Red.). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. 11. s. 209-225. Palgrave Macmillan.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Gundersen, Tonje (2018). Care parading as service: Negotiating recognition and equality in user-controlled personal assistance. Gender, Work & Organization.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Neumann, Iver Brynild (2018). Power, Culture and situated research methodology. Autobiography,Field, Text. ISBN: 9783319592169. 115 s. Palgrave Pivot.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2017). Kroppsliggjorte omsorgspraksiser på omsorgsinstitusjon. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 94.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2017). A Dangerous Subject: The Fashion Model and the Beauty/Narcissism Double Bind. Hypatia. Vol. 32.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2016). Children´s Quest for love and Professional child protection work: The case of Norway. Scottish Journal of Residential Child Care. Vol. 15.
 • Olsvold, Nina; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Thagaard, Tove (2016). Omsorg som sosialt fenomen, forskningsfelt og velferdstjeneste. Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina; Thagaard, Tove (Red.). Omsorgsarbeidets sosiologi. Kapittel 1. s. 11-30. Fagbokforlaget.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Gundersen, Tonje (2016). Personlig assistanse - omsorg eller service?. Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina; Thagaard, Tove (Red.). Omsorgsarbeidets sosiologi. 6. s. 131-160. Fagbokforlaget.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina; Thagaard, Tove (2016). Omsorgsarbeidets sosiologi. ISBN: 9788245016307. 250 s. Fagbokforlaget.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Neumann, Iver B (2015). Uses of the self: Two ways of thinking about scholarly situatedness and method. Millennium: Journal of International Studies. Vol. 43.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2014). Barnet som forsvant: Sosial blindhet i FNs barnearbeid. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2014). Makt, omsorg og den profesjonelles ansvar. Finstad, Liv; Lomell, Heidi Mork (Red.). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Kapittel. s. 327-338. Novus Forlag.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Omsorgsetikk i barnevernet. En refleksjon over det "nye" kjærlighetskravet til barnevernsarbeidere. Sosiologi i dag. Vol. 42.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Rysst, Mari; Mari, Bjerck (2012). En av gutta : kvinner og klær i mannsdominerte arbeiderklasseyrker. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 34.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Neumann, Iver Brynild (2012). Forskeren i forskningsprosessen. Metodebok om situering. ISBN: 9788202366407. 120 s. Cappelen Damm Akademisk.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Managing desire: The international fashion model. McNeil, Peter; Wallenberg, Louise (Red.). Nordic fashion studies. Kapittel 7. s. 131-152. Axl Books.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Imprisoning the soul. Ugelvik, Thomas; Dullum, Jane (Red.). Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice. Kapittel 8. s. 139-155. Routledge.
 • Egeland, Cathrine; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2011). Gender equality is not enough. Some considerations on the meaning and effects of intersectionality within a state feminist epistemic community. Motmans, Joz; Cuypers, Danïel; Meier, Petra; Mortelmans, Dimitri; Zanoni, Patrizia (Red.). Equal is not enough: challenging differences and inequalities in contemporary societies. Part 2. s. 124-141.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2011). Det profesjonelle blikket. Leseth, Anne Birgitte; Solbrække, Kari Nyheim (Red.). Profesjon, kjønn og etnisitet. kapittel 10. s. 201-228. Cappelen Damm AS.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2010). Ille, men ikke for ille. En analyse av Betalingsrundskrivets posisjon i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 81.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Egeland, Cathrine (2010). Vaktbikkjen som ble selskapshund? En diskursanalyse av en hybrid organisasjon. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 12.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2010). Fear of fatness: the body of the fashion model [translated to Russian]. Fashion Theory.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2009). Det bekymrede blikket. En studie av helsesøstres handlingsbetingelser. ISBN: 978-82-7099-529-5. 242 s. Novus Forlag.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2008). Helsesøstres dilemmaer: kategoriseringer, tvil og grensefigurer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2007). Makt, kunnskap og helsesøstres omsorg. 20 s. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Klemsdal, Lars (2006). Innledning(temanummer: omsorg). Sosiologi i dag. Vol. 36.
 • Basberg, Cecilie Elisabeth (2004). Vanskelig felttilgang - noen metodologiske refleksjoner over et avkortet feltarbeid. Sosiologi i dag.
 • Basberg, Cecilie Elisabeth (1999). Omsorg i fengsel?. ISBN: 82-530-2085-6. 115 s. Pax Forlag.
Uses material from the Wikipedia article "Cecilie Neumann", released under the CC BY-SA 3.0 license.