Roma-traktaten

European stars.svg
Artikkelserien om
Den europeiske unions
institusjoner og forfatning
Institusjoner:
Traktater:
Hallen der traktaten ble undertegnet

Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, før 1. desember 2009 kalt Roma-traktaten, traktaten om Det europeiske økonomiske fellesskap, ble inngått 25. mars 1957 mellom Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Italia og Vest-Tyskland, og trådte i kraft 1. januar 1958.

Roma-traktaten er senere tiltrådt av alle land som har sluttet seg til Det europeiske fellesskap (EF) og Den europeiske union (EU).

Beskrivelse

Initiativtagere var ledende personer i Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) som ønsket en omfattende integrering av medlemslandenes økonomi (fellesmarkedet). Det gryende europeiske samarbeid var dermed blitt fordypet på en rekke områder, og ved Messinakonferensen 1955 ble den belgiske minister Paul-Henri Spaak utsett til leder av en forberedende komité som skulle utarbeide en rapport om hvordan man kunne etablere et indre europeisk marked. Dette arbeidet la det umiddelbare grunnlag for Roma-traktaten.

Traktaten la grunnlaget for Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) og Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM), som utviklet seg til dagens europeiske union.

Traktaten slår fast de grunnleggende prinsipper innen EU, blant annet prinsippet om de fire friheter, og gir hjemmel for EUs organer.

De fire friheter

De fire friheter er en alminnelig betegnelse for EUs mål om fri flyt av personer, varer, tjenester og kapital i det indre markedet.

Roma-traktaten hadde tre hovedmål:

  • Landene skulle ha en felles jordbrukspolitikk. De forpliktet seg til å la matvarer passere friere over landegrensene.
  • Landene måtte gi opp deler av sin egen selvstendighet.
  • Landene måtte bygge ned tollmurene, slik at varene ble billigere.

Roma-traktaten er blitt endret seks ganger, gjennom Brussel-traktaten (1965), Enhetsakten (1986), Maastricht-traktaten (1993), Amsterdamtraktaten (1999), Nice-traktaten (2003) og Lisboa-traktaten (2007).

Undertegnere

Traktaten ble signert av:

Traktatens ratifisering

Den europeiske unions historie

Signert
I kraft
Dokument
1948
1948
Brüssel-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Paris-konferansen
1957
1958
Roma-traktaten
1965
1967
Fusjons-traktaten
1975
Rådets første møte
1986
1987
Enhetsakten
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lisboa-traktaten
Pix.gifPix.gifPix.gifPix.gifPix.gifPix.gifPix.gifPix.gif
            
Den europeiske unions tre søyler: 
De europeiske fellesskap: 
Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM)
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF)Utløpt i 2002Den europeiske union (EU)
  Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC)Det europeiske fellesskap (EF)
  TREVIDe rettslige- og indre anliggender (RIA) 
 Det politi- og strafferettslige samarbeide (PSS)
 Det europeiske politiske samarbeid (EPS)Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
Vestunionen (WU)Den vesteuropeiske union (WEU)  
Utløpt i 2011 
          

Kilder

Uses material from the Wikipedia article "Roma-traktaten", released under the CC BY-SA 3.0 license.